25 Mar 2013

Jai Radhe...

Sri Swami Vishwananda is singing "Jai Radhe..." on the last Darshan